Có phải điện thoại có thể cài DPRS mới có thể cài GoogleMaps để sử dụng GPRS?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC