Có thể sử dụng định vị GPS để vào mạng được không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC