Có thể sử dụng thiết bị USB GPS của nhật ở Việt Nam không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC