Dùng chương trình nào để xác định vị trí của điện thoại (đã có GPS/GPRS) vậy ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC