Hệ thống này có gây ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC