Tín hiệu vệ tinh GPS có ở đâu? Nếu không có sóng di động có hoạt động được không ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC