Ấn Độ phát minh ra giày có gắn định vị GPS cho người khiếm thị
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC