Dữ liệu giám sát hành trình được lưu trữ trong bao lâu?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC