Taxi Hải Phòng: Cần thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh hoạt động
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC