Thêm một loại giày thời trang có định vị GPS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC