Tiếp tục giảm phí BOT ở 19 trạm thu phí
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC