Đến năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản trang bị hệ thống giao thông thông minh
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC