Galileo – đối trọng mới của hệ thống định vị toàn cầu GPS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC