Gia Lai: Đình chỉ một trung tâm đăng kiểm
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC