GPS chỉ nhầm, đi lạc 1.500 km
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC