GPS chỉ sai đường khiến một người bị giết
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC