Một đối thủ của GPS nộp đơn xin phá sản
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC